Rok akademicki 2014-2015

Zakres prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/2015:

  1. Opracowanie sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2013/14, na podstawie sprawozdań z jednostek;
  2. Przeprowadzenie przeglądu sytemu zapewnienia jakości kształcenia w AWF, na podstawie przeglądów w jednostkach;
  3. Wypracowanie rekomendacji na bieżący rok akademicki, w tym propozycji działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych;
  4. Weryfikacja funkcjonującego systemu ankietyzacji w roku akademickim 2013/14, w tym udział respondentów w badaniach;
  5. Weryfikacja systemu sprawozdawczości (ocena własna jednostki, antyplagiat);
  6. Monitorowanie realizacji  wytycznych i procedur ogólnouczelnianych  - spotkania z przedstawicielami wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia  (co najmniej 1 raz w semestrze);
  7. Organizacja Dnia Jakości – prezentacja przez wydziały oraz jednostki  dobrych praktyk w zakresie zapewnienia jakości;
  8. Zadania wynikające z potrzeb Uczelni.

Posiedzenia Uczelnianej Komisji: w roku akademickim 2014-2015 zaplanowano co najmniej jedno posiedzenie w miesiącu

W roku akademickim 2014-2015 komisja zebrała się na ponad 10 posiedzeniach.

Problematyka posiedzeń głównie dotyczyła realizacji planu pracy komisji oraz wypracowania dla AWF modelu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

System potwierdzania efektów uczenia się w AWF został wypracowany z zachowaniem szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim.

.

Rekomendacje: Zalecenia wynikające z raportu z czynności sprawdzających zadania pn: "Audyt w zakresie przygotowania Akademii do wymogów wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji", zostały przekazane do dyspozycji Rektora oraz Dziekanów