Dokumenty związane

 1. Statut AWF
 2. Regulamin studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych
 3. Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w AWF
  • Uchwała Senatu ws. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 4. Okresowa ocena kadry
  • Uchwała Senatu ws zatwierdzenia wzoru Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego obowiązującej w AWF Warszawa
 5. Ocena zajęć dydaktycznych
  • Uchwała Senatu ws określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia ankiety badającej nakład pracy studenta;
  • Zarządzenie Rektora ws wprowadzenia nowych wzorów ankiet
 6. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
  • Uchwała Senatu ws określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 7. System antyplagiatowy
  • Zarządzenia Rektora ws procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego
 8. Wytyczne z zakresie jakości kształcenia w AWF
  • Zarządzenie Rektora ws  wprowadzenia wytycznych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia obowiązujących w AWF Warszawa
 9. Zasady ankietyzacji i sprawozdawczości w AWF
  • Zarządzenie Rektora ws wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa
 10. Polityka kadrowa w AWF
  • Uchwała Senatu ws kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 11. Przegląd systemu zapewnienia jakości kształcenia
  • Zarządzenie Rektora ws  wprowadzenia procedury przeglądu systemu zapewnienia jakości kształcenia, obowiązującej w AWF Warszawa, oraz wzoru protokołu przeglądu systemu zapewnienia jakości kształcenia
 12. Potwierdzanie efektów uczenia się
 • Uchwała Senatu ws określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w AWF Warszawa
 • Zarządzenie Rektora ws wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w AWF Warszawa