Studenci

Stypendium Sportowe Funduszu Natalii Partyki i sieci Biedronka - termin składania wniosków do 14 grudnia 2018 r.

Fundusz wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych. W dotychczasowych trzech edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 utalentowanych sportowców.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki kierowane jest do sportowców w wieku od 17 do 22 lata, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej, odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie Funduszu: fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny/

www.fundusznataliipartyki.pl
www.blogstartowy.pl

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1)    wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
2)    wybitne osiągnięcia w sporcie.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Stypendium ministra nie przysługuje studentowi, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także w sytuacji, gdy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia student rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Student może wystąpić o przyznanie stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym, że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Osiągnięcia muszą być związane z danymi studiami, nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, osiągnięć związanych z pracą zawodową.

Student składa wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie właściwym dla kierunku studiów, w terminie do 30 września według wzoru wniosku oraz dołącza dokumenty poświadczające osiągnięcia studenta. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (wypełnione w sposób jednolity).

Kandydaturę studenta opiniuje rada wydziału, według kryteriów określonych w § 3 oraz § 4.3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Rada Wydziału względnia, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia rady wydziału może być negatywna.

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w następujących okresach:
1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia - osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów, do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek,
2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia - osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia (poprzedzających odbywane właśnie studia drugiego stopnia), do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek,
3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach - osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał on ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek.

Zasady ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  reguluje Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora AWF w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

Wzór wniosku dla studenta pobierz

Oświadczenie dla studenta pobierz

Szczegółowe Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Stypendia dla studentów

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne
- może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w zarządzeniu Rektora.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone z powodu trudnej sytuacji materialnej studenta studiów stacjonarnych, który w okresie studiów mieszka w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

- może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem wydanym przez właściwy organ. Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

- może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

- pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
- drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Zapomogi

- może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Natomiast różne rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać łącznie, także stypendium rektora dla najlepszych studentów łącznie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
-
może otrzymać student szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowe warunki oraz tryb ubiegania się o stypendium ministra, w tym wzory wniosku reguluje:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom..

Zarządzenie Nr 64/2013/2014 Rektora AWF w Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu i trybu składania wniosków

Okres przyznawania świadczeń

Stypendia  przyznawane są na rok akademicki. Student może otrzymywać stypendia w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo do dnia 15 grudnia danego roku. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria udzielania świadczeń, wzory wniosków, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ogłoszone są w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznawane są przez wydziałowe komisje stypendialne lub odwoławczą komisję stypendialną, które składają się z przedstawicieli studentów i pracowników uczelni.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału.