Studenci

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Stypendia dla studentów AWF w Warszawie w roku akademickim będą przyzywane  na podstawie  Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami). Studenci będą mogli ubiegać się o:
- stypendium socjalne,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi,
- stypendium rektora.

Wnioski o stypendia należy składać do 14 października 2019 r.

Więcej informacji na temat świadczeń dla studentów dostępnych jest na stronie: http://studia.gov.pl/pomoc-materialna/

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019

Wnioski o stypendia należy składać do 15 października 2018 r.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość  miesięcznego  dochodu  na  osobę  w rodzinie,  uprawniająca  studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 950 zł netto.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora AWF w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustalonej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta, uprawniającej w roku akademickim 2018/2019 do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - I rok pobierz
Wniosek o przyznanie zapomogi pobierz
Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym pobierz
Oświadczenie o  dochodzie z pozarolniczej działalności... pobierz
Oświadczenie członka wydziałowej/odwoławczej komisji stypendialnej pobierz