Wykładowca w Katedrze Nauczania Ruchu

Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Nauczania Ruchu. Termin składania ofert upływa 1 września 2019 r.

Na podstawie prawnej:

art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz przy odpowiednim zastosowaniu § 79 i in. Statutu AWF Warszawa

INSTYTUCJA:   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

MIASTO:   Warszawa

STANOWISKO:   Wykładowca w Katedrze Nauczania Ruchu

WYMIAR:   ¾ etatu, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

DATA OGŁOSZENIA:   17.07.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   01.09.2019

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:   wykładowca, fizjoterapia, instruktor, pływanie niepełnosprawnych, terapia w wodzie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):   konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Osoba na tym stanowisku powinna być przygotowana do:

- prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu pływania niepełnosprawnych (w ujęciu teoretycznym i praktycznym),

- prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu terapii w wodzie (w ujęciu teoretycznym i praktycznym),

- realizacji działań organizacyjnych na rzecz katedry, Uczelni.

Powinna być kreatywna i przygotowana na wyzwania związane z działalnością Uczelni.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Ukończone studia magisterskie w zakresie fizjoterapii.
 2. Stopień instruktora pływania.
 3. Minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauki pływania.
 4. Doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych.
 5. Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, 00 – 968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Nauczania Ruchu) w terminie do 01.09.2019 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Warszawa.
 2. Życiorys z wykazem osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home) – w informacjach dodatkowych należy uwzględnić: kursy, szkolenia, członkostwo w organizacjach, nagrody i wyróżnienia.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane stopnie zawodowe i/lub naukowe.
 5. Kopie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających posiadane uprawnienia.
 6. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej i organizacyjnej (certyfikaty, legitymacje, zaświadczenia itp.).
 7. Deklaracja wskazująca AWF Warszawa jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 8. Oświadczenie o zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej AWF Warszawa i do minimum kadrowego.
 9. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2-poziomy zaawansowania wg Rady Europy (https://www.etutor.pl/help/advancement-levels).
 10. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa.
  W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce
  http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf