Asystent w Zakładzie Terapii Zajęciowej

Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Terapii Zajęciowej. Termin składania ofert upływa 1 września 2019 r.

Na podstawie prawnej:

art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz przy odpowiednim zastosowaniu § 79 i in. Statutu AWF Warszawa

INSTYTUCJA:   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

MIASTO:   Warszawa

STANOWISKO:   Asystent w Zakładzie Terapii Zajęciowej

DYSCYPLINA NAUKOWA:   Nauki o kulturze fizycznej/Pedagogika

DATA OGŁOSZENIA:   17.07.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   01.09.2019

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:   Pedagogika, pedagogika specjalna, terapia zajęciowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej.
 2. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika lub wszczęty przewód doktorski w tej dyscyplinie naukowej.
 3. Ukończone studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
 4. Dorobek publikacyjny minimum 8 punktów MNiSW w czasopismach z zakresu pedagogiki specjalnej.
 5. Doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego minimum 5 lat.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć dokumenty na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Terapii Zajęciowej) w terminie do 01.09.2019 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Warszawa.
 2. Życiorys z uwzględnieniem doskonalenia zawodowego i pracy zawodowej wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home)
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagogika.
 5. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub dokument poświadczający wszczęcie przewodu doktorskiego.
 6. Dokumenty zaświadczające o wymaganym doświadczeniu zawodowym.
 7. Certyfikaty i dyplomy potwierdzające ukończenie wymaganych studiów podyplomowych, szkoleń i kursów.
 8. Kserokopie publikacji naukowych.
 9. Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 10. Oświadczenie o dyscyplinie naukowej, zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku AWF i do minimum kadrowego.
 11. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf