Asystent w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia

Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia. Termin składania ofert upływa 1 września 2019 r.

Na podstawie prawnej:

art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz przy odpowiednim zastosowaniu § 79 i in. Statutu AWF Warszawa

INSTYTUCJA:   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

MIASTO:   Warszawa

STANOWISKO:   Asystent w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia

DYSCYPLINA NAUKOWA: bioetyka, etyka

DATA OGŁOSZENIA:   17.07.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2019

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:   asystent, bioetyka, etyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji, Zakład Bioetyki i Społecznych Problemów Medycyny. Osoba na tym stanowisku powinna być przygotowana do:

- prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu bioetyki, etyki, filozofii medycyny,

- realizacji działań organizacyjnych na rzecz katedry, Uczelni.

Powinna być kreatywna i przygotowana na wyzwania związane z działalnością Uczelni.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Ukończone studia magisterskie w zakresie bioetyki (lub filozofii ze specjalnością etyka lub bioetyka).
 2. Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu etyki lub bioetyki studentów studiów medycznych.
 3. Przygotowanie do wzięcia udziału w pracach organizacyjnych AWF, jak. np. współorganizacja konferencji, szkół letnich itp.
 4. Dorobek publikacyjny – minimum 1 praca naukowa w czasopiśmie z punktacją MNiSW.
 5. Wystąpienia konferencyjne z zakresu etyki/bioetyki.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, 00 – 968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia) w terminie do 01.09.2019 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Warszawa.
 2. Życiorys z wykazem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home) – w informacjach dodatkowych należy uwzględnić: publikacje, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, członkostwo w organizacjach, nagrody i wyróżnienia.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane stopnie naukowe.
 5. Kopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia.
 6. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (certyfikaty, legitymacje, zaświadczenia itp.).
 7. Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 8. Oświadczenie o zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej AWF i do minimum kadrowego.
 9. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 10. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa,dostępny jest na stronie internetowej w zakładce

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf