System WPPBN

System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac.

Celem głównym projektu jest zapewnienie środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, służących prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektu polega na modernizacji infrastruktury informatycznej Akademii Wychowania Fizycznego i utworzeniu systemu wspierającego prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współdzielenie i publikację wyników, który funkcjonuje w oparciu o tę zmodernizowaną infrastrukturę,

Opracowany system ma charakter otwarty i po zakończeniu projektu będzie mógł służyć wspomaganiu badań naukowych także w innych uczelniach. System, w zakresie objętym projektem, umożliwia współpracę jednostek naukowych ze sobą oraz z innymi jednostkami i organizacjami.

System umożliwia w szczególności:
przechowywanie i udostępnianie materiałów (np. publikacje, wyniki badań) przy zachowaniu zasady, że wszystkie materiały przechowywane są w tej jednostce, która jest ich właścicielem i je udostępniła;
tworzenie bazy ogłoszeń (ofert i zleceń) w celu rozwoju współpracy jednostek naukowo-badawczych ze sobą, a także nauki z biznesem.

System jest odpowiedzią na najnowsze trendy i kierunki rozwoju nie tylko krajowej, ale również światowej polityki nauki. System umożliwia zwiększenie dostępności do wyników prac, nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami oraz zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenia między użytkownikami.
Autor publikujący pracę w systemie określa poziom dostępu do swojej publikacji. W szczególności może zezwolić na dostęp tylko określonym osobom. W takim przypadku może on ponadto uzależnić przyznanie dostępu określonej osobie od spełnienia przez tę osobę określonych warunków.
Z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania polskich repozytoriów naukowych wiadomo, że ich uruchomienie przyniosło wymierne skutki w postaci znacznego zwiększenia cytowalności prac, ich większego upowszechnienia w kraju i za granicą, a nawet propozycji publikacji drukiem doktoratów.

Rejestracja w Systemie odbywa się na stronie: https://platforma.awf.edu.pl/

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się na e-mail: serwis@awf.edu.pl