Zasady rekrutacji

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego w  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie są - zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzące roczne kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim:

- School of Polish for Foreign Students, University of Lodz

- The Polish Langue i Culture Centre for Polish People Abroad i Foreigners, Maria urie-Skłodowska University Lublin

- School of Polish Language i Culture, University of Silesia in Katowice

- Centre of Polish Language i Culture for Foreigners, University of Warsaw

- International Centre of Education, Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology

- The Department of Polish Language for Foreigners, Wroclaw University of Technology

- "POLONUS" Centre of Polish Culture i Language for Poles from Abroad i Foreigners, Uni-versity of Rzeszów

- świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym;

Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela Sekretariat Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego utworzony w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/

Na zasadach obywateli polskich

Posiadają ważną Kartę Polaka, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. 1.Posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce; 2. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce; 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski; 4. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 5. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski; 6.  pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski, należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej; 7. udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski; 8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu; 9. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt 4), 8) i 9), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW:

Studia stacjonarne są bezpłatne - Studia niestacjonarne są płatne. Cudzoziemcy ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nabywają prawo do ubiegania się na takich samych warunkach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.


Na innych zasadach

Są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich. Posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich.


Decyzją ministra

odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra lub umowie. Warunki te mogą być następujące:
- jako stypendysta strony polskiej,  bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, jako stypendyści strony wysyłającej lub bez ponoszenia opłat za naukę, lub na zasadach odpłatności.
Kandydaci winni przedstawić skierowanie wystawione przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzoziemców na studia.

Cudzoziemcy aplikujący bezpośrednio do AWF przyjmowani są na studia na warunkach odpłatności. Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne. Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.