Świadectwo zagraniczne

Wymogi formalne do świadectw i dyplomów uzyskanych poza granicami Polski

Na kierunkach na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Nostryfikacji nie wymagają:

Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

W drodze nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą (jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację (lista kuratoriów), a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Kuratorium oświaty właściwym dla siedziby Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
W sprawie szczegółowych pytań dotyczących nostryfikacji świadectw prosimy o kontakt z właściwym kuratorium.

W sprawie dalszych procedur legalizacyjnych (uzyskania apostille) prosimy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille

Świadectwa dojrzałości lub dyplomy

ukończenia studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu IB - International Baccalaureate i dyplomu EB - European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. (Dotyczy cudzoziemców oraz kandydatów których świadectwa wydane poza granicami Polski podlegają uznaniu za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości w drodze nostryfikacji).  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Zwykle legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Udaj się z dokumentem do polskiego konsulatu i zapytaj o procedurę jego legalizacji.

Tłumaczenia dokumentów

dokumenty wydane w języku innym niż język polski (oprócz paszportu lub innego dokumentu tożsamości) powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską powinno ono zostać potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10.

W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6 (źródło: https://www.men.gov.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa/szkoly-europejskie/804-szkoly-europejskie

Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Punkty AWF

9,51 – 10,00

18

24

9,01 – 9,50

16

22

8,51 – 9,00

14

20

8,01 – 8,50

10

15

7,51 – 8,00

8

13

7,01 – 7,50

5

10

6,51 – 7,00

3

8

6,00 – 6,50

1

6

0,00 – 5,99

0

0

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Uwaga! Świadectwo matury International Bacalaureate nie wymaga tłumaczenia na język polski.

International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa IB) jest to matura organizowana przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organisation.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że na dyplomie matury międzynarodowej znajdują się oceny z sześciu lub siedmiu przedmiotów, wyrażone w skali od 1 do 7.

Uwaga: dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół, których listę można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org.

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);

Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

IB
Poz-SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy

Punkty AWF

IB
Poz-HL

Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

Punkty AWF

7

100%

18

7

100%

24

6

90%

14

6

90%

20

5

75%

10

5

75%

15

4

60%

7

4

60%

12

3

45%

4

3

45%

9

2

30%

1

2

30%

6

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

Na kierunkach na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Skala [1 - 12]

12

24

11

18

10

14

9

10

8

8

7

6

6

4

5

2

4

1

1-3

0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji, Kazachstanie i Szwecji

Na kierunkach na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Rosja

Kazachstan

Szwecja

Skala [2 - 5]

Skala [1 - 5]

Skala literowa

5

5

MVG

24

4

4

VG

16

3

3

G

8

2

1-2

IG

2

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

Na kierunkach na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Skala [1 - 10]

10

24

9

18

8

12

7

8

6

6

5

4

4

2

3

1

1-2

0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

Oceny na świadectwie

Poziom B

Poziom A

Skala [1-10]

Punkty AWF

10

18

24

9

14

20

8

10

16

7

6

14

6

4

10

5

2

8

4

1

6

1-3

0

3

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Austria

Niemcy

Czechy

Słowacja

Skala [1–5]

Skala [1–6]

Skala [1–5]

Skala [1–5]

1

1

1

1

24

2

2

2

2

18

3

3

3

3

12

4

4

4

4

6

5

5 - 6

5

5

0

Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej typowe dla USA  

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Skala literowa

A, A+    excellent

24

A-

22

B+

20

B         above average

18

B-

16

C+

14

C          average

12

C -

10

D +

8

D           below average

6

D-

4

E           minimum psaaing

2

F, G

0

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Spsób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Irlandii

Ocena na świadectwie

Poziom matury

Skala literowa

Higher Level

Ordinary level

Foundation

Punkty AWF 

 

A1

24

18

9

 

A2

22

16

6

 

B1

20

14

4

 

B2

18

12

2

 

B3

16

10

1

 

C1

14

8

-

 

C2

12

6

-

 

C3

10

4

-

 

D1

8

3

-

 

D2

6

2

-

 

D3

4

1

-

 

E - F

0

0

-

 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły we Francji i Grecji

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Skala [1 - 20]

20 - 18

24

  

17 - 15

20

14 - 12

16

11 - 10

12

9  -  7

10

6 - 4

8

3

4

2

2

1

0

  
  

ób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Kanadzie

Ocena na   świadectwie

Skala procentowa

Punkty AWF

System ocen „starej matury” w skali 1-6

100 – 90

24

89 – 75

19

74 – 60

14

59 – 45

9

44 – 30

4

Matura zagraniczna inna niż IB/EB

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą kwalifikowani będą na podstawie wyniku ze świadectwa maturalnego (w sześciostopniowej skali ocen) z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg zasad:

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

 

Punkty AWF

A – Excellent (6 celujący)

24

B – Very good (5 bardzo dobry)

18

C – Good (4 dobry)

10

D – Satisfactory (3 dostateczny)

6

E – Mediocre (2 dopuszczający/mierny)

2

 

W przypadku, gdy powyższe zestawienie nie uwzględnia kraju,

z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, właściwa komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty AWF zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia  i studia drugiego stopnia w AWF na dany rok akademicki.

Kandydaci przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty AWF oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji) w Zespole ds. rekrutacji, ul. Marymoncka 34, gmach główny pok. 64, lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@awf.edu.pl