Świadectwo zagraniczne

Tłumaczenia dokumentów

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski (oprócz paszportu lub innego dokumentu tożsamości) składa się wraz z tłumaczeniami na jezyk polski. Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, lub
2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Przed złożeniem dokumentów uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo tłumaczenie zgodne z powyższymi wymogami.

Wymogi formalne do świadectw i dyplomów uzyskanych poza granicami Polski

Na kierunkach na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Nostryfikacji nie wymagają:

Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

W drodze nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą (jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację (lista kuratoriów), a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Kuratorium oświaty właściwym dla siedziby Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
W sprawie szczegółowych pytań dotyczących nostryfikacji świadectw prosimy o kontakt z właściwym kuratorium.

Legalizacja - apostille

Świadectwa uznawane w drodze decyzji administracyjnej Kuratora Oświaty wymagają legalizacji. Legalizację przeprowadza:

1) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

2) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

3) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. należy złożyć świadectwo wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu Apostille. Sprawdź czy Państwo w którego systemie zostało wydane świadectwo jest stroną Konwencji Haskiej:

https://www.hcch.net/en/states/hcch-members

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10.

W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6 (źródło: https://www.men.gov.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa/szkoly-europejskie/804-szkoly-europejskie

Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EB
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Punkty AWF

9,51 – 10,00

18

24

9,01 – 9,50

16

22

8,51 – 9,00

14

20

8,01 – 8,50

10

15

7,51 – 8,00

8

13

7,01 – 7,50

5

10

6,51 – 7,00

3

8

6,00 – 6,50

1

6

0,00 – 5,99

0

0

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Uwaga! Świadectwo matury International Bacalaureate nie wymaga tłumaczenia na język polski.

International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa IB) jest to matura organizowana przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organisation.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że na dyplomie matury międzynarodowej znajdują się oceny z sześciu lub siedmiu przedmiotów, wyrażone w skali od 1 do 7.

Uwaga: dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół, których listę można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org.

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);

Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

IB
Poz-SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy

Punkty AWF

IB
Poz-HL

Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

Punkty AWF

7

100%

18

7

100%

24

6

90%

14

6

90%

20

5

75%

10

5

75%

15

4

60%

7

4

60%

12

3

45%

4

3

45%

9

2

30%

1

2

30%

6

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

Ocena na świadectwie
Punkty AWF

Skala [1 - 12]

12

24

11

19

10

14

9

9

8

7

7

5

6

3

5

1

4 - 1

0

  

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji, Kazachstanie i Szwecji

Ocena na świadectwie
Punkty AWF

Rosja

Kazachstan

Szwecja

Skala [2 - 5]

Skala [1 - 5]

Skala literowa

5

5

MVG

24

4

4

VG

16

3

3

G

8

2

1-2

IG

0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

Ocena na świadectwie
Punkty AWF
Skala [1 - 10]

10

24

9

19

8

14

7

9

6

5

5

3

4

1

3 - 1

0

  

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

Oceny na świadectwie
Poziom B
Poziom A

Skala [1-10]

Punkty AWF

10

18

24

9

14

20

8

10

16

7

6

14

6

4

10

5

2

8

4

1

6

1-3

0

3

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Czechach i Słowacji

Ocena na świadectwie
Punkty AWF
Austria
 
Czechy
Słowacja
Skala [1–5]
 
Skala [1–5]
Skala [1–5]

1

 

1

1

24

2

 

2

2

18

3

 

3

3

12

4

 

4

4

6

5

 

5

5

0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły  w Niemczech

Ocena na świadectwie [skala 1-15]
Punkty AWF
Ocena na świadectwie
[skala 1-6]
Punkty AWF

15

24

1

24

14

20

13

18

2

18

12

16

11

14

10

12

3

12

9

10

8

8

4

6

7

6

6

4

5

2

5-6

0

4

1

3-1

0

 

Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej typowe dla USA  

Ocena na świadectwie
Punkty AWF
Skala literowa

A, A+    excellent

24

A-

22

B+

20

B         above average

18

B-

16

C+

14

C          average

12

C -

10

D +

8

D           below average

6

D-

4

E           minimum psaaing

2

F,G         0  
 
  
  
  
  
  
  

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Irlandii

Ocena na świadectwie
Poziom matury
Skala literowa
Higher Level
Ordinary level
Foundation
Punkty AWF 
 

A1

24

18

9

 

A2

22

16

6

 

B1

20

14

4

 

B2

18

12

2

 

B3

16

10

1

 

C1

14

8

-

 

C2

12

6

-

 

C3

10

4

-

 

D1

8

3

-

 

D2

6

2

-

 

D3

4

1

-

 

E - F

0

0

-

 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły we Francji i Grecji

Ocena na świadectwie
Punkty AWF
Skala 1 - 20

20

24

19

21

18

18

17

16

16

14

15

12

14

10

13

8

12

6

11

3

10

1

1-9

0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Kanadzie

Ocena na   świadectwie
Skala procentowa
Punkty AWF
System ocen „starej matury” w skali 1-6

100 – 90

24

89 – 75

19

74 – 60

14

59 – 45

9

44 – 30

4

W przypadku, gdy powyższe zestawienie nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, właściwa komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty AWF zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Szkoły Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia  i studia drugiego stopnia w AWF na dany rok akademicki.

Kandydaci przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty AWF oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w terminarzu rekrutacji) w Zespole ds. rekrutacji, ul. Marymoncka 34, gmach główny pok. 64, lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@awf.edu.pl