Dokumenty i opłaty

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów  składają wszystkie wymagane dokumenty, w Biurze Rekrutacji gmach główny pok. 64.

1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z – SER) w kwestionariuszu należy podać adres do korespondencji na terenie RP.

2. Zaświadczenie znajomości języka polskiego- B-2.

3. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ważna Karta Polaka, lub dokument zezwalający na stały pobyt wraz z decyzją).

5. Dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów.

6. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy – zaświadczenie wydane w Polsce.

7. 1 aktualna fotografia

8. Dowód opłaty za ELS (22 zł ).

9. Ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach (art. 25) Kandydat jest zobowiązany posiadać wjeżdżając na teren RP (nie dotyczy posiadaczy Karty Polaka).

W przypadku podejmowania studiów przez osoby niepełnoletnie należy przedstawić zgodę rodziców na podjęcie czynności rekrutacyjnych i kształcenia – wymagana jest zgoda notarialna (do pobrania).

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego ( lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.).

W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.


Wysokość opłat  za studia

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia za rok akademicki na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów wynosi:


Wydział Rehabilitacji

1. Fizjoterapia I stopnia: 3750 euro,

2. Fizjoterapia II stopnia: 3190 euro,

3. Fizjoterapia jednolite magisterskie: 4300 euro,

4.Pielęgniarstwo I stopnia: 3750 euro,

5. Terapia zajęciowa: 4200 euro,

6. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Wychowania Fizycznego

1. Wychowanie Fizyczne I stopnia: 3250 euro,

2. Wychowanie Fizyczne II stopnia: 2610 euro,

3.Sport I stopnia: 3250 euro,

4. Sport II stopnia: 3250 euro,

5. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Turystyki i Rekreacji

1. Turystyka i Rekreacja I stopnia: 2420 euro,

2.Turystyka i Rekreacja II stopnia: 1990 euro,

Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłatę za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej na studia cudzoziemcy wnoszą na zasadach ogólnych, określonych odrębnie.


Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.