Rekrutacja cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Pamiętaj, że jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich.

Cudzoziemcy, kandydaci zakwalifikowani na studia w AWF składają dokumenty w zespole ds. rekrutacji (ul. Marymoncka 34; budynek główny, pokój nr 64).

Ponadto należy złożyć niezbędne oświadczenie w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie (lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną) ZGODA OBOJGA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA PODJECIE STUDIÓW W AWF - do pobrania.Należy okazać akt urodzenia kandydata (w przypadku opiekunów prawnych kopię postanowienia sądu w sprawie opieki lub władzy rodzicielskiej).