Dokumenty

Wykaz dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie (lub terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną) następujące dokumenty:

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykietą (do pobrania)

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER,

Ksero świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa fotografia,  zgodna z wymogami   obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów  osobistych (podpisana na odwrocie),

Dowód opłaty za   ELS (22 zł ).  

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach   wydane przez   lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.

Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (druk X 3 dwustronny) (do pobrania )

Ankieta predyspozycji zawodowych (dotyczy tylko na kierunku pielęgniarstwo) do pobrania.

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do AWF pocztą ani kurierem.

Wykaz dokumentów na studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie (lub terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną) następujące dokumenty:

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykietą (do pobrania)

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER,

Kserokopia dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Ksero świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie),

Dowód opłaty za ELS (22 zł ) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach  wydane przez   lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.

Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne I I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (druk X 3 dwustronny) do ( pobrania)

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do AWF pocztą ani kurierem.

Kandydaci, którzy nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów przedkładają w komisji zaświadczenie z dziekanatu o stanie odbytych studiów wyższych oraz składają oświadczenie o dostarczeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia /do pobrania/.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów [wzór] w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata należy przedstawić pełnomocnictwo  (imienne) dla osoby składającej dokument. Pełnomocnictwo jest ważne wraz z dokumentem tożsamości osoby upoważnionej.