Dokumenty

Wykaz dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykieta do pobrania

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

Kserokopia świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie),  dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.

Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł ) Kandydaci,  którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach wydane przez wydane przez lekarza medycyny pracy, do pobrania

/za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat/

Ankieta predyspozycji zawodowych (dotyczy tylko kieruneku pielęgniarstwo) do pobrania.

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do AWF pocztą ani kurierem.

Wykaz dokumentów na studia II stopnia

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykietą do pobrania.

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

Kserokopia dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie), dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.

Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł ) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach wydane przez wydane przez lekarza medycyny pracy, do pobrania

/za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat/

Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze

Deklaracja wyboru specjalizacji (do pobrania) dotyczy tylko kierunku Wychowanie Fizyczne.

Kandydaci, którzy nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów przedkładają w komisji zaświadczenie z dziekanatu o stanie odbytych studiów wyższych oraz składają  oświadczenie o dostarczeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. /do pobrania/

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do AWF pocztą ani kurierem.

Wykaz dokumentów na studia III stopnia

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Rehabilitacji

Jak dostarczyć dokumenty?

Kompletne dokumenty w poprawnie opisanych teczkach można składać:

- osobiście

- za pośrednictwem innej osoby (trzeba mieć upoważnienia notarialne),  lub podpisane przez Zespołu ds. rekrutacji AWF (w gmachu głównym pok. 64) druk (do pobrania).

Fotografia cyfrowa

Zdjęcia przez państwa dostarczone zostaną nadrukowane na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, które otrzymacie Państwo podczas immatrykulacji.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne.

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!

Upoważnienie do złożenia dokumentów

Upoważnienie do złożenia dokumentów [wzór]– w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata (lub w przypadku cudzoziemca – paszport), w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, dopuszcza się dostarczenie kserokopii dowodu (paszportu) poświadczonej notarialnie albo poświadczonej przez Zespół ds. Rekrutacji pok. 64, bądź polską placówkę dyplomatyczną w przypadku kandydata przebywającego za granicą.