Studia I stopnia

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Absolwent powinien uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


 KIERUNEK PIELĘGNIARTSTWO

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych - w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku - zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.

Uczestniczy w realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzeka o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, samodzielnie udziela w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Podejmuje działania umożliwiające poszczególnym osobom i społecznościom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Inicjuje i wspiera promowanie zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, dostosowując metody edukacji zdrowotnej do indywidualnych potrzeb.

Wykorzystuje strategie poprawy jakości celem kształtowania i utrzymania wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej oraz bezpiecznego środowiska opieki. Świadczy opiekę zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej oraz protokołami postępowania i procedurami o charakterze zawodowym i organizacyjnym. Wykazuje świadomość zastosowania współczesnych technik komunikacji i technologii medycznych w opiece zdrowotnej. Przestrzega zasad dobrej praktyki, opartej na faktach naukowych. Uczestniczy w badaniach naukowych.

W zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany do skutecznego i empatycznego porozumiewania się z odbiorcą usług w sytuacjach klinicznych a także holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Zapewnia bezpieczeństwo informacji oraz poufność danych o pacjencie.
Organizuje pracę własną oraz nawiązuje współpracę w zespołach interdyscyplinarnych. Podejmuje regularną ocenę własnej praktyki, poprzez refleksję, krytyczne myślenie oraz pozyskiwanie opinii innych. Ponosi odpowiedzialność za kształcenie ustawiczne - uczenie się przez całe życie, własny rozwój zawodowy i zachowanie kompetencji.

Absolwent przejawia umiejętność krytycznego myślenia i kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w pielęgniarstwie w szerokim zakresie sytuacji zawodowych i świadczenia opieki. Postrzega wykonywanie zawodu przez określone priorytety w kształtowaniu polityki zdrowotnej oraz zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Absolwent studiów I stopnia zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Literatura:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa – zał.4
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji
  3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  4. Dyrektywa 2005/EWG/ DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych
  5. ICN Framework of Competencies for the generalist Nurse International Council of Nurses Geneva2003
  6. ICN Framework of Competencies for the Nurse Specialist ICN  Geneva2009
  7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
  8. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta