Kurs wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy na kurs wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Celem kursu jest umożliwienie nauczycielom podniesienia umiejętności i nabycia kompetencji w zakresie realizacji procesu wychowania fizycznego w I etapie edukacji (klasy I-III szkoły podstawowej) i w oddziałach przedszkolnych.

Założenia kursu:
*   przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej do bardziej świadomego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
*   nabycie przez słuchaczy umiejętności z zakresu metodyki wychowania fizycznego oraz gier i zabaw ruchowych, a także innych form aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy AWF Warszawa, specjaliści z zakresu metodyki wychowania fizycznego, gier i zabaw ruchowych. gimnastyki korekcyjnej, zespołowych gier sportowych.

Adresaci kursu: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Kurs obejmują 80 godzin dydaktycznych, realizowanych w trakcie 4 weekendów (sobota, niedziela). Termin rozpoczęcia zajęć jesień 2018 r. (po zebraniu się grupy). Planowany koszt kursu ok. 1400,00 zł.

Dokumenty składane są w Centrum Kształcenia Podyplomowego do 30.09.2018 r.

data publikacji: 2017.11.02