Regulamin

Regulamin 4. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego „Nocny Kusy" NA DYSTANSIE 10 km (sztafeta 4 x 2,5 km)
21 czerwca 2018 r. godz. 21:06

I. CEL
- Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego, absolwenta CIWF-AWF Warszawa.
- Promocja sportu i zdrowia, a także popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku.

II. ORGANIZATOR
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

III. PARTNER ORGANIZACYJNY

1. Klub Sportowy AZS AWF Warszawa
2. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

IV. FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w czwartek 21 czerwca 2018 roku na terenie kampusu AWF Warszawa.
2. Biuro Zawodów mieścić się będzie w  budynku głównym AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34. Termin działania Biura Zawodów: 21 czerwca, czwartek, w godz. 19.00 – 20.30
3. START i META – dziedziniec główny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
4. Bieg przeprowadzony zostanie utwardzoną nawierzchnią ulicami wewnętrznymi na terenie kampusu AWF Warszawa na dystansie 10 km.
5. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Każda zgłoszona drużyna liczy 4 zawodników dowolnej płci.
7. Każdy zawodnik będzie pokonywał trasę o długości  2,5 km.
8. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy STARCIE/MECIE.
9. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę zobowiązane są do opuszczenia strefy zmian bez zbędnej zwłoki.
10. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich czterech członków drużyny.
11. Drużyny obowiązuje limit czasowy wynoszący 90 min.

V. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu w biegu sztafetowym posiadają wszystkie osoby, które wypełniły kartę zgłoszenia i:
a. do dnia 21 czerwca 2018 r. roku ukończyły 16 lat
b. do dnia 18 czerwca 2018 r. dokonały zgłoszenia internetowego na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/345/
c. uiściły opłatę startową
d. przedstawią zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w biegu sztafetowym lub złożą oświadczenie o stanie zdrowia ze zgodą na udział w biegu na własną odpowiedzialność.
2. Limit miejsc wynosi 125 drużyn 4 osobowych. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat dokonanych przez panel rejestracyjny. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielony jest po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wyczerpania limitu miejsc i odblokowanie ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz prowadzenia listy rezerwowej.
5. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów.
6. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy startu/mety. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, która będzie pakowana do worków (dostarczonych przez Organizatorów) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu 21 czerwca 2018 roku w godzinach 20.00 – 23.00.
8. Udział w odprawie kapitanów drużyn 4. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego  jest obowiązkowy i odbędzie się przy bramie START/META w dniu biegu o godz. 20.50.
9. Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z chipem. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową kolejnemu zawodnikowi z drużyny w strefie zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie biegu bez pałeczki sztafetowej oznacza dyskwalifikację drużyny.
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
11. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking" oraz bieg z psem.
12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
13. Pobranie numeru startowego przez Zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny w 3. Nocnym Biegu Sztafetowym Janusza Kusocińskiego  dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://zapisy.sts-timing.pl/345/ (uruchomienie zapisów dnia 21.05.2018).
2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez kapitana drużyny, internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej w wysokości 100 zł od drużyny, tj. 25 zł od każdego uczestnika. W formularzu zgłoszeniowym kapitan drużyny podaje dane dotyczące zgłaszanych zawodników. Kapitan drużyny może zgłaszać zmiany do dnia 19.06.2018 r. wyłącznie drogą mailową na adres: rejestracja@sts-timing.pl. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
3. Opłatę startową należy wnosić online przelewem bankowym w terminie 2 dni roboczych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego (we wszystkich sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rejestracja@sts-timing.pl). W celu otrzymania faktury VAT dane należy przesłać na adres: rozliczenia@sts-timing.pl
4. Opłata startowa w biurze zawodów w przypadku niewykorzystania limitu wynosi 140 zł od drużyny, tj. 35 zł od każdego uczestnika.
5. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wzór Oświadczeń o stanie zdrowia zawodników dostępny jest na stronie internetowej zawodów. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń zawodników do Organizatorów w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny.
6. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
7. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę.
8. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik drużyny otrzymuje pakiet startowy.
9. Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie w Biurze Zawodów dnia 21 czerwca 2018 w godz. 19.00 - 20.30, po okazaniu:
- Oświadczeń Zawodników o stanie zdrowia podpisanych przez każdego z zawodników, w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczeń podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych o zdolności dziecka do udziału w sztafecie i wyrażającego zgodę na udział w 4. Nocnym Biegu Sztafetowym Janusza Kusocińskiego osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
- Dokumentu tożsamości ze zdjęciem kapitana drużyny.
10. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 4. Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego otrzymają pamiątkowe medale.
2. Przewidziane zostały puchary dla zwycięzców w następujących kategoriach:
- Drużyna mieszana – która uzyskała najlepszy czas łącznie
- Drużyna Kobiet - która uzyskała najlepszy czas łącznie
- Drużyna Mężczyzn - która uzyskała najlepszy czas łącznie
3. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
5. Dekoracja zwycięzców w podanych kategoriach odbędzie się ok. godz. 23.00 w dniu biegu.
6. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronie biegu oraz www.sts-timing.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 4. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
2. Pomiaru czasu dokonuje firma STS-Timing. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
3. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać mailowo na adres reklamacje@sts-timing.pl najpóźniej do godz. 12.00 dnia 23.06.2018 r. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej biegu oraz na www.sts-timing.pl do dnia 24 czerwca 2018 r.
4. Uczestnicy biegu pokonujący trasę w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie imprezy.
6. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózku inwalidzkim.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Kontakt:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa,
tel. 22 834 04 31 wew. 557,
e-mail: promocja@awf.edu.pl

Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.