Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst jednolity

 Uchwała Nr 78/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa raz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie pobierz PDF

Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora AWF w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zasad wyłaniania puli 5% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w danym roku akademickim oraz wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej pobierz PDF