Doktoranci

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać doktorant, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie tych studiów:
1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego, w terminie do 30 września według wzoru wniosku oraz dołącza dokumenty poświadczające osiągnięcia doktoranta. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (wypełnione w sposób jednolity).

Wniosek doktoranta opiniuje Rada Wydziału, według kryteriów określonych w § 3 oraz § 4.3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom Rada Wydziału uwzględnia, czy przedstawione osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia rady wydziału może być negatywna.

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w następujących okresach:
1) osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek,
2) w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach - osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek.

Zasady ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przez doktorantów reguluje Zarządzenie Nr 50/2015/2016 Rektora AWF w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się przez doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

Wzór wniosku dla doktoranta pobierz

Oświadczenie dla doktoranta pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.htmll

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Regulamin pobierz

Formularz - Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 29/2014/2015 Rektora AWF w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w załączniku   (Regulamin  przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  oraz wzór sprawozdania  rocznego  uczestnika  studiów doktoranckich)  do zarządzenia nr 76/2012/2013 z dnia 7 czerwca 2013  r. w  sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium  doktoranckiego i zwiększania  stypendium  doktoranckiego z dotacji projakościowej pobierz

Stypendia - świadczenia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

Doktorant może ubiegać się o następujące świadczenia z funduszu pomocy materialnej:

Stypendium socjalne

- może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w zarządzeniu Rektora.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone z powodu trudnej sytuacji materialnej doktoranta, który w okresie studiów mieszka w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu doktoranta.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

- może otrzymać doktorant:
a) na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
b) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
- podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Szczegółowe warunki oraz tryb ubiegania się o stypendium ministra, w tym wzory wniosku regulujA:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Zarządzenie Nr 50 /2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w  sprawie   określenia zasad ubiegania się przez doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa  w  art.  199  ust.  1  pkt  5 ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r. - Prawo  o  szkolnictwie  wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków.

Zapomogi

- może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

Stypendia przyznawane są na rok akademicki. Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.

Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ustala rektor w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, w tym szczegółowe kryteria udzielania świadczeń, wzory wniosków, wzór oświadczenia oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej doktoranta ogłoszone są w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.
Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznawane są przez komisję stypendialną lub odwoławczą komisję stypendialną, które składają się z przedstawicieli doktorantów i pracowników uczelni.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału.Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek doktoranta