Doktoranci

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów - 1. edycja

W tym roku rusza pierwsza edycja stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.

Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Aplikowanie do programu stypendialnego polega na mailowym przesłaniu poprawnie wypełnionego wniosku, opinii promotora oraz załączonych do ogłoszenia oświadczeń na adres: naukowa@um.warszawa.pl do 30 czerwca 2019 r.

Na stronie www.um.warszawa.pl/sdd znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz wzory dokumentów do pobrania.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać doktorant, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie tych studiów:
1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego, w terminie do 30 września według wzoru wniosku oraz dołącza dokumenty poświadczające osiągnięcia doktoranta. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (wypełnione w sposób jednolity).

Wniosek doktoranta opiniuje Rada Wydziału, według kryteriów określonych w § 3 oraz § 4.3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom Rada Wydziału uwzględnia, czy przedstawione osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia rady wydziału może być negatywna.

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w następujących okresach:
1) osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek,
2) w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach - osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września roku, w którym składany jest wniosek.

Zasady ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przez doktorantów reguluje Zarządzenie Nr 50/2015/2016 Rektora AWF w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się przez doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

Wzór wniosku dla doktoranta pobierz

Oświadczenie dla doktoranta pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.htmll

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Regulamin pobierz

Formularz - Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 29/2014/2015 Rektora AWF w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w załączniku   (Regulamin  przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  oraz wzór sprawozdania  rocznego  uczestnika  studiów doktoranckich)  do zarządzenia nr 76/2012/2013 z dnia 7 czerwca 2013  r. w  sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium  doktoranckiego i zwiększania  stypendium  doktoranckiego z dotacji projakościowej pobierz

Stypendia - świadczenia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

Doktorant może ubiegać się o następujące świadczenia z funduszu pomocy materialnej:

Stypendium socjalne

- może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w zarządzeniu Rektora.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone z powodu trudnej sytuacji materialnej doktoranta, który w okresie studiów mieszka w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu doktoranta.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

- może otrzymać doktorant:
a) na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
b) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
- podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Szczegółowe warunki oraz tryb ubiegania się o stypendium ministra, w tym wzory wniosku regulujA:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Zarządzenie Nr 50 /2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w  sprawie   określenia zasad ubiegania się przez doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa  w  art.  199  ust.  1  pkt  5 ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r. - Prawo  o  szkolnictwie  wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków.

Zapomogi

- może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

Stypendia przyznawane są na rok akademicki. Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.

Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ustala rektor w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, w tym szczegółowe kryteria udzielania świadczeń, wzory wniosków, wzór oświadczenia oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej doktoranta ogłoszone są w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.
Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznawane są przez komisję stypendialną lub odwoławczą komisję stypendialną, które składają się z przedstawicieli doktorantów i pracowników uczelni.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału.Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek doktoranta