Studenci

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 wysokość  miesięcznego  dochodu  na  osobę  w rodzinie,  uprawniająca  studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 850 zł netto.

Zarządzenie Nr 52/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Zarządzenie Nr 16/2017/2018 Rektora AWF w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną  dla  studentów  i  doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium  socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - I rok pobierz
Wniosek o przyznanie zapomogi pobierz
Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym pobierz
Oświadczenie członka wydziałowej/odwoławczej komisji stypendialnej pobierz