Doktoranci

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 wysokość  miesięcznego  dochodu  na  osobę  w rodzinie,  uprawniająca doktoranta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 950 zł netto.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora AWF w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustalonej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta, uprawniającej w roku akademickim 2018/2019 do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów pobierz

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pobierz

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego pobierz

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat pobierz

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pobierz

Oświadczenie członka komisji pobierz