Doktoranci

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pobierz

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów pobierz

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 wysokość  miesięcznego  dochodu  na  osobę  w rodzinie,  uprawniająca doktoranta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 850 zł netto.

Zarządzenie Nr 52/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora  AWF w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków  finansowych  przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy  materialnej  dla  doktorantów,  wysokości stypendium  socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego pobierz

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat pobierz

Wniosek o zapomogę pobierz

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pobierz

Oświadczenie członka komisji pobierz