Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa 4

Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa. Termin składania ofert upływa 14 lipca 2018 r. Wymagania konkursowe.

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA:   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji

MIASTO:   Warszawa

STANOWISKO:   wykładowca – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUKOWA:   nauki medyczne, nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA:   15.06.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   14.07.2018

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:   wykładowca zakład podstaw pielęgniarstwa, podstawy pielęgniarstwa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

- zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Zakładu, Wydziału;  dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu projektów naukowych, znajomość języka angielskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie.
 2. Dyplom magistra pielęgniarstwa.
 3. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 4. Staż pracy w zawodzie pielęgniarki co najmniej 10 lat.
 5. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym – co najmniej przez 10 lat.
 6. Doświadczenie dydaktyczne co najmniej 5-letnie w nauczaniu podstaw pielęgniarstwa.
 7. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
 8. Mile widziane autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednej publikacji z pielęgniarstwa lub promocji zdrowia z punktacją MNiSW.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć do Sekretariatu  Dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa z nauczaniem podstaw pielęgniarstwa) następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i  doskonalenia zawodowego wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home) - w informacjach dodatkowych należy uwzględnić: publikacje, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, członkostwo w organizacjach, nagrody i wyróżnienia;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 6. Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz o zaliczeniu do minimum kadrowego;
 7. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - poziomy zaawansowania wg Rady Europy (https://www.etutor.pl/help/advancement-levels)
 8. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zaświadczenia, certyfikaty, legitymacje, dyplomy itp.).
 9. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa.

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do  podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do  procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej  dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie  danych  osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce:

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf