Opisy kierunków

Wychowanie fizyczne 

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: szkołach podstawowych i gimnazjach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sport 

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien umieć projektować, realizować i kontrolować proces trenowania sportowca i zarządzania organizacją sportową. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności oraz kompetencje specjalistyczne, powinny umożliwiać absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie oraz zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Absolwent powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Fizjoterapia

Atuty kierunku
Specjalista fizjoterapii.  Absolwent posiada przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Posiada wiedzę do: podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób utraconej wskutek różnych chorób lub urazów, do wykonywania badań diagnostycznych i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.
Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.
Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach lekarskich, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia
Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne, placówki oświatowe, instytucje i organizacje prowadzące ogólną działalność pro-zdrowotną.

Pielęgniarstwo 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych - w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku - zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.

Uczestniczy w realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzeka o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, samodzielnie udziela w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Podejmuje działania umożliwiające poszczególnym osobom i społecznościom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Inicjuje i wspiera promowanie zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, dostosowując metody edukacji zdrowotnej do indywidualnych potrzeb.

Wykorzystuje strategie poprawy jakości celem kształtowania i utrzymania wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej oraz bezpiecznego środowiska opieki. Świadczy opiekę zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej oraz protokołami postępowania i procedurami o charakterze zawodowym i organizacyjnym. Wykazuje świadomość zastosowania współczesnych technik komunikacji i technologii medycznych w opiece zdrowotnej. Przestrzega zasad dobrej praktyki, opartej na faktach naukowych. Uczestniczy w badaniach naukowych.

W zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany do skutecznego i empatycznego porozumiewania się z odbiorcą usług w sytuacjach klinicznych a także holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Zapewnia bezpieczeństwo informacji oraz poufność danych o pacjencie.
Organizuje pracę własną oraz nawiązuje współpracę w zespołach interdyscyplinarnych. Podejmuje regularną ocenę własnej praktyki, poprzez refleksję, krytyczne myślenie oraz pozyskiwanie opinii innych. Ponosi odpowiedzialność za kształcenie ustawiczne - uczenie się przez całe życie, własny rozwój zawodowy i zachowanie kompetencji.

Absolwent przejawia umiejętność krytycznego myślenia i kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w pielęgniarstwie w szerokim zakresie sytuacji zawodowych i świadczenia opieki. Postrzega wykonywanie zawodu przez określone priorytety w kształtowaniu polityki zdrowotnej oraz zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Absolwent studiów I stopnia zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Turystyka i rekreacja 

Absolwent studiów pierwszego stopnia  otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studia I stopnia mają profil praktyczny.
Podczas zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych, zajęć terenowych, specjalizacjach i obozach (stacjonarnych i wędrownych) absolwent zdobywa kwalifikacje i umiejętności użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, bezpośrednio związanych z pracą zawodową specjalisty w zakresie turystyki i rekreacji.
Powinien wykazywać zdolność rozumienia wiedzy z różnych źródeł w zakresie studiowanej dyscypliny oraz jej krytycznej analizy w celu opiniowania zachodzących zjawisk i problemów.
Powinien posiadać umiejętności: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, organizowania pracy własnej i innych, porozumiewania się ze specjalistami turystyki i rekreacji w języku macierzystym i obcym nowożytnym na poziomie biegłości B2, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w pracy zawodowej, pracy w zespole jako jego członek, a także do pracy samodzielnej. Absolwent powinien potrafić promować zdrowie poprzez racjonalne spożytkowanie czasu wolnego. Powinien posiadać umiejętności planowania, organizowania a także przeprowadzania zajęć turystycznych i rekreacyjnych dostosowanych do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników. Powinien posiadać specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności rekreacyjnej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku oraz umiejętności przygotowania i realizacji różnych form turystyki.
Powinien wykazywać odpowiedzialną postawę za pracę własną i w zespole oraz świadomość prozdrowotnego znaczenia uprawienia turystyki i rekreacji, inicjatywy i aktywności w działalności zawodowej, kontynuacji uczenia się przez całe życie, rozumienia i konieczności stosowania zasad kodeksu etycznego.
Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania działalności w obszarze turystyki i rekreacji, w tym do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych różnego typu oraz strukturach samorządowych i rządowych działających na rzecz turystyki i rekreacji. Absolwent powinien być także przygotowany merytorycznie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Terapia zajęciowa

"Terapia zajęciowa jest kierunkiem rozpoznawalnym na całym świecie. Studia w zakresie terapii zajęciowej są prowadzone w USA i krajach UE w oparciu o wytyczne światowej federacji terapii zajęciowej (WFOT). Powszechnie przyjmuje się, że terapia zajęciowa to działania aktywizujące podopiecznych adekwatnie do ich sytuacji życiowej. Terapia zajęciowy  diagnozuje dysfunkcje ograniczające możliwości indywidualnego rozwoju człowieka, które negatywnie wpływają na jakość jego egzystowania w środowisku społecznym.

Aktywizacja wiąże się nie tylko z usprawnianiem osób niepełnosprawnych, lecz także z:

- rehabilitacją i rewalidacją osób, które w wyniku zdarzenia losowego czasowo doznały uszczerbku na zdrowiu lub utraciły samodzielność w zaspokajaniu własnych potrzeb;

- stymulowaniem osób w wieku poprodukcyjnym do podtrzymywania i ożywiania aktywności w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej;

-  poszerzaniem kompetencji osób aktywnych zawodowo ubogacających ich codzienne formy spędzania czasu wolnego o nowe możliwości indywidualnej działalności;

- dynamizowaniem procesu rozwoju dzieci i młodzieży w wymiarze artystycznym, poznawczym, motorycznym, komunikacyjnym i społecznym.

 Interdyscyplinarny charakter terapii zajęciowej lokuje ją na styku z innymi dyscyplinami pomocniczymi, do których zaliczane są pedagogika i pedagogika specjalna (w tym resocjalizacyjna w środowisku otwartym), psychologia (w aspekcie społecznym i klinicznym), praca socjalna (szczególnie w zakresie specjalności organizatora społeczności lokalnej), ale przede wszystkim fizjoterapii i nauk medycznych.

 Przyszli absolwenci kierunku terapia zajęciowa znajdą zatrudnienie w instytucjach i ośrodkach rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i opieki społecznej, pracowniach terapii zajęciowej, ośrodkach leczenia odwykowego, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym, w ramach terapii prowadzonej w zakładach karnych i zakładach poprawczych. 

Zapotrzebowanie na zatrudnienie absolwentów tego kierunku na poziomie studiów wyższych sygnalizują  przede wszystkim szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej, w których praca terapeuty zajęciowego  podobnie jak praca pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty czy ratownika medycznego stanowi niezbędny element  procesu leczenia pacjentów".