Dokumenty

Wykaz dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykieta do pobrania

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

Kserokopia świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie),  dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez AWF, (do pobrania)

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach wydane przez wydane przez lekarza medycyny pracy,

Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł ) Kandydaci,  którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze

Ankieta predyspozycji zawodowych (dotycz tylko kierunek pielęgniarstwo) do pobrania .

Wykaz dokumentów na studia II stopnia

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykietą do pobrania.

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

Kserokopia dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie), dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.

Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł ) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach  wydane przez wydane przez lekarza medycyny pracy,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez AWF, (do pobrania)

Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze

Wykaz dokumentów na studia III stopnia

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Rehabilitacji

Jak dostarczyć dokumenty?

Kompletne dokumenty w poprawnie opisanych teczkach można składać:

- osobiście

- za pośrednictwem innej osoby (trzeba mieć upoważnienia notarialne),  lub podpisane przez Zespołu ds. rekrutacji AWF (w gmachu głównym pok. 64) druk (do pobrania).

Fotografia cyfrowa

Zdjęcia przez państwa dostarczone zostaną nadrukowane na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, które otrzymacie Państwo podczas immatrykulacji.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne.

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!

Upoważnienie do złożenia dokumentów [wzór]– w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata (lub w przypadku cudzoziemca – paszport), w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, dopuszcza się dostarczenie kserokopii dowodu (paszportu) poświadczonej notarialnie albo poświadczonej przez Zespół ds. Rekrutacji pok. 64, bądź polską placówkę dyplomatyczną w przypadku kandydata przebywającego za granicą.