Dokumenty

Wykaz dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykieta do pobrania

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez AWF, (do pobrania)

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

Kserokopia świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie),  dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.

Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł ) Kandydaci,  którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze

Ankieta predyspozycji zawodowych (dotycz tylko kierunek pielęgniarstwo) do pobrania .

Wykaz dokumentów na studia II stopnia

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z naklejoną etykietą do pobrania.

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

Kserokopia dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

Kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

1 kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych (podpisana na odwrocie), dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.

Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł ) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach  wydane przez wydane przez lekarza medycyny pracy,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez AWF, (do pobrania)

Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze

Wykaz dokumentów na studia III stopnia

Wykaz dokumentów

Jak dostarczyć dokumenty?

Kompletne dokumenty w poprawnie opisanych teczkach można składać:

-  osobiście

-  za pośrednictwem innej osoby (trzeba mieć upoważnienia notarialne)

- lub podpisane przez pracownika Zespołu ds. rekrutacji AWF (w gmachu głównym pok. 64) druk (do pobrania).

Fotografia cyfrowa

Zdjęcia przez państwa dostarczone zostaną nadrukowane na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, które otrzymacie Państwo podczas immatrykulacji.

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji muszą spełniać wymagania określone w nowym dowodzie osobistym i w paszportach.

Format pliku: jpg, preferowane jest zdjęcie o wymiarach 300 x 375 pikseli lub większe, wielkość pliku nie większa niż 50kB,

zdjęcie musi być kolorowe, nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty, tło powinno być gładkie i niejaskrawe.