Zasady rekrutacji

Do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni cudzoziemcy, którzy:

1. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;

2. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;

3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;

4. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkającymi na terytorium Polski;

5. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;

6. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski, należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;

7. udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;

8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,

10. posiadają ważną Kartę Polaka, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt 4), 8) i 9), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW:

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia niestacjonarne są płatne. Cudzoziemcy ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nabywają prawo do ubiegania się na takich samych warunkach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej o następujące rodzaje świadczeń:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.


Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia cudzoziemcy, którzy:

1. są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

2. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich,

3. posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW

Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne.

Kandydaci cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra (Kandydaci winni przedstawić skierowanie wystawione przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzoziemców na studia).

Po przyjęciu na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi. Cudzoziemcy posiadający wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy (cel wydania 05 lub 06) na terytorium Polski nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.


Kierowani na studia decyzją ministra lub podejmujący studia na podstawie umowy międzynarodowej,

odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra lub umowie. Warunki te mogą być następujące:
- jako stypendysta strony polskiej, lub
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
- jako stypendyści strony wysyłającej lub bez ponoszenia opłat za naukę, lub
- na zasadach odpłatności.
Kandydaci winni przedstawić skierowanie wystawione przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzoziemców na studia.

Cudzoziemcy aplikujący bezpośrednio do AWF przyjmowani są na studia na warunkach odpłatności. Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne. Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.


Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, za wyjątkiem osób skierowanych na studia, składają jeden z wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego: - (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym);

- zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego; - posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; - polskie świadectwo dojrzałości ze szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim; - dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

Ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Poświadczanie znajomości języka polskiego jako obcego:

Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela Sekretariat Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego utworzony w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/