Zasady rekrutacji

Skrócona informacja

DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

1. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;

2. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;

3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;

4. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkającymi na terytorium Polski;

5. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;

6. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski, należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;

7. udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;

8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, (do pobrania)

10. posiadają ważną Kartę Polaka,

Kandydaci będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, przy czym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego (warunek konieczny przyjęcia na studia).


Cudzoziemcy, którzy nie posiadają żadnego z wyżej wymienionych dokumentów mogą ubiegać się na studia JEDYNIE na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

1. są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

2. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich, (do pobrania)

3. posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich. (do pobrania)


Cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra lub podejmujący studia na podstawie umowy międzynarodowej, odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra lub umowie. Warunki te mogą być następujące:
- jako stypendysta strony polskiej, lub
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
- jako stypendyści strony wysyłającej lub bez ponoszenia opłat za naukę, lub
- na zasadach odpłatności.
Kandydaci winni przedstawić skierowanie wystawione przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub inną jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzoziemców na studia.

Cudzoziemcy aplikujący bezpośrednio do AWF przyjmowani są na studia na warunkach odpłatności. Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne. Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.


Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, za wyjątkiem osób skierowanych na studia, składają jeden z wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego:

- (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym oraz posiadaczy ważnej karty polaka);

- zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego;

- posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

- polskie świadectwo dojrzałości ze szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim;

- dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez AWF albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Poświadczanie znajomości języka polskiego jako obcego:

Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela Sekretariat Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego utworzony w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

Adres: ul. Ogrodowa 28/30  00-896 Warszawa e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl  

http://certyfikatpolski.pl/

Jednostkami prowadzącymi kursy języka polskiego są między innymi:Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź, www.sjpdc.uni.lodz.pl Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin,  www.cjkp.umcs.lublin.pl Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska, ul. Stanisława Wyspiańskiego 8, 50-370 Wrocław,  www.sjo.pwr.wroc.pl  


Informacja dla niepełnoletniego kandydata

Rodzice jako opiekunowie prawni nieletniego kandydata powinni podpisać oświadczenie  o tym, że wyrażają zgodę na wyjazd ich dziecka do Polski na okres studiów. W przypadku, gdy przedstawiciele prawni nie mogą przyjechać do Polski w celu podpisania wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów (formularz rekrutacyjny i umowa zawierana między Uczelnią a kandydatem), powinni podpisać pełnomocnictwo dla osoby, która przyjedzie złożyć dokumenty kandydata i podpisać umowę.