Ubezpieczenie

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Brak dowodu ubezpieczenia sprawia, że pacjent sam płaci za usługi medyczne.

Student z zagranicy kształcący się w Polsce ma możliwość zapewnienia sobie pokrycia kosztów leczenia na kilka sposobów:

  1. na podstawie wykupienia ubezpieczenia dającego możliwość leczenia się w publicznym systemie ochrony zdrowia – Narodowym Funduszu Zdrowia;
  2. na podstawie polisy wykupionej w komercyjnym zakładzie ubezpieczeń;
  3. dla osób z krajów Unii Europejskiej na podstawie posiadanej Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym dla studentów cudzoziemców kształcących się w AWF Warszawa

  • Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadający ważną Kartę Polaka mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca AWF pod warunkiem dostarczenia następujących dokumentów:

- kserokopii umowy z NFZ (oryginał do wglądu),  kserokopii zaświadczenia o polskim pochodzeniu lub kserokopii ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu),  kserokopii aktualnego paszportu (oryginał do wglądu),

  • Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie posiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca student.
  • Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, mający siedzibę pod adresem:

ul. Chałubińskiego 8,  00-613 Warszawa ;  www.nfz-warszawa.pl

W celu zawarcia umowy z NFZ należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający zameldowanie pobytu;
- zaświadczenie o studiowaniu;
- legitymacje studencką;
- paszport.