Zasady studiowania

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie są:

zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi:

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, www.sjpdc.uni.lodz.pl;

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.cjkp.umcs.lublin.pl;

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska, www.sjo.pwr.wroc.pl;

certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie minimum B2 http://certyfikatpolski.pl/;

- świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym;

- dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.

Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela Sekretariat Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego utworzony w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/

Do podjęcia studiów na zasadach bez odpłatności są uprawnieni cudzoziemcy, którzy:

1) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych warunków:

- posiadają ważną Kartę Polaka,

- posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

- posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,

- otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,

- posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,

- korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,

- mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,

- otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

- otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,

- posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

2). są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.

3) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem iż treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

4) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez AWF, pod warunkiem iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

Za członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt. 1 ), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650) tj.:

„Członek rodziny – cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
a) małżonek obywatela UE,
b) bezpośredni zstępny (dziecko, wnuk) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) bezpośredni wstępny (rodzice, dziadkowie) obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.”

Kandydaci, którzy mogą wybrać, czy rekrutują się na zasadach Polaków czy cudzoziemców to:

1. posiadacze ważnej Karty Polaka;

2. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (takim osobom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg).

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą być przyjęci na studia w następujących trybach:

1. na podstawie adresowanego do AWF skierowania:

a) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej NAWA, jeżeli zostali zakwalifikowani przez NAWA na studia bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego,

b) albo upoważnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kierownika jednostki, w której cudzoziemcy, skierowani przez NAWA, odbyli kurs przygotowawczy z zakresu języka polskiego;

2. na podstawie aplikowania o przyjęcie na studia w trybie indywidualnym;

3. stosownie do postanowień umów zawartych przez AWF z podmiotami zagranicznymi.

Osobom studiującym na zasadach dla cudzoziemców w AWF nie przysługuje żadna z form pomocy finansowej.

Ważne informacje

Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego, a także dyplomy International Baccalaureate.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;

tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

Poświadczanie kopii dokumentów

Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

- konsula Rzeczpospolitej Polskiej;

- notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

- pracownika Działu Rekrutacji Informacji i Promocji.

Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną (niepolską) szkołę, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również świadectwa wydane w krajach Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią dyplomy International Baccalaureate oraz European Baccalaureate, które są zwolnione z wymogu legalizacji.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

- konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;

- władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;

- akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajachtutaj (informacja w języku angielskim).

Nostryfikacja świadectwa

Nostryfikacja to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. W przypadku świadectw procedurę nostryfikacji przeprowadzają kuratoria oświaty. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

- zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;

- posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));

- posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).

Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ubezpieczenie

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Brak dowodu ubezpieczenia sprawia, że pacjent sam płaci za usługi medyczne.

Student z zagranicy kształcący się w Polsce ma możliwość zapewnienia sobie pokrycia kosztów leczenia na kilka sposobów:

na podstawie wykupienia ubezpieczenia dającego możliwość leczenia się w publicznym systemie ochrony zdrowia – Narodowym Funduszu Zdrowia;

na podstawie polisy wykupionej w komercyjnym zakładzie ubezpieczeń;

dla osób z krajów Unii Europejskiej na podstawie posiadanej Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).


Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym dla studentów cudzoziemców kształcących się w AWF Warszawa

Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadający ważną Kartę Polaka mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca AWF pod warunkiem dostarczenia następujących dokumentów:

- kserokopii umowy z NFZ (oryginał do wglądu),  kserokopii zaświadczenia o polskim pochodzeniu lub kserokopii ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu),  kserokopii aktualnego paszportu (oryginał do wglądu),

Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie posiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca student.

Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.


W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, mający siedzibę pod adresem:

ul. Chałubińskiego 8,  00-613 Warszawa ; www.nfz-warszawa.pl

W celu zawarcia umowy z NFZ należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający zameldowanie pobytu;
- zaświadczenie o studiowaniu;
- legitymacje studencką;
- paszport.