Opłaty i wykaz dokumentów

Wysokość opłat  za studia I, II i III stopnia

Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 roku.

Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia za rok akademicki na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów wynosi:


Wydział Rehabilitacji

1. Fizjoterapia I stopnia: 3750 euro,

2. Fizjoterapia II stopnia: 3190 euro,

3. Fizjoterapia jednolite magisterskie: 4300 euro,

4.Pielęgniarstwo I stopnia: 3750 euro,

5. Terapia zajęciowa: 4200 euro,

6. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Wychowania Fizycznego

1. Wychowanie Fizyczne I stopnia: 3250 euro,

2. Wychowanie Fizyczne II stopnia: 2610 euro,

3.Sport I stopnia: 3250 euro,

4. Sport II stopnia: 3250 euro,

5. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Turystyki i Rekreacji

1. Turystyka i Rekreacja I stopnia: 2420 euro,

2.Turystyka i Rekreacja II stopnia: 1990 euro,

Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłatę za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej na studia cudzoziemcy wnoszą na zasadach ogólnych, określonych odrębnie.


Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.


Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez AWF oraz wypełniają oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów ( do pobrania).

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez AWF.
Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.


Wymagane w rekrutacji dokumenty należy złożyć osobiście w Zespole ds. rekrutacji AWF pok. 64 (w godz. 10.00 - 14.00).  Nie przyjmujemy dokumentów wysłanych drogą mailową. Nie należy ich również wgrywać do systemu rekrutacyjnego. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji,

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Oryginał świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.

Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).

Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski tj. Wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu).

Kserokopia strony ze zdjęciem ważnej Karty Polaka (należy okazać oryginał do wglądu),

Kserokopia dokumentu (należy okazać oryginał do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez państwową komisję poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego lub inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym oraz posiadaczy ważnej karty polaka). Http://certyfikatpolski.pl/

Dowód ubezpieczenia (np. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w polsce lub europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w narodowym funduszu zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (należy okazać oryginał do wglądu).

1 kolorowa aktualna fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisana na odwrocie) i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu,

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Oświadczenie cudzoziemca  obywatela  UNII EUROPEJSKIEJ

Wymagane przez AWF wpłaty (opłata za pierwszy rok studiów i ELS),


Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają oświadczenie cudzoziemca – posiadacza ważnej Karty Polaka - do pobrania

W przypadku kandydatów niepełnoletnich zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych- do pobrania 

Zgoda na przesłanie danych do konsulatu, ambasady, urzędu wojewódzkiego na przesłanie zaświadczenia o studiowaniu do celów legalizacji pobytu na terytorium Polski - do pobrania 

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców -  do pobrania

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Studia II stopnia

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez AWF oraz wypełniają oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów ( do pobrania).

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez AWF.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.


Wymagane w rekrutacji dokumenty należy złożyć osobiście w Zespole ds. rekrutacji AWF pok. 64 (w godz. 10.00 - 14.00).  Nie przyjmujemy dokumentów wysłanych drogą mailową. Nie należy ich również wgrywać do systemu rekrutacyjnego. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji,

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuacji kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

Oryginał świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.

Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).

Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski tj. Wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu).

Kserokopia strony ze zdjęciem ważnej Karty Polaka (należy okazać oryginał do wglądu),

Kserokopia dokumentu (należy okazać oryginał do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego lub inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym oraz posiadaczy ważnej Karty Polaka). Http://certyfikatpolski.pl/

Dowód ubezpieczenia (np. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (należy okazać oryginał do wglądu).

1 kolorowa aktualna fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisana na odwrocie) i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu,

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

Oświadczenie cudzoziemca  obywatela  UNII EUROPEJSKIEJ

Wymagane przez AWF wpłaty (opłata za pierwszy rok studiów i ELS),

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają oświadczenie cudzoziemca – posiadacza ważnej Karty Polaka - do pobrania


Zgoda na przesłanie danych do konsulatu, ambasady, urzędu wojewódzkiego na przesłanie zaświadczenia o studiowaniu do celów legalizacji pobytu na terytorium Polski - do pobrania 

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców - do pobrania

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości- lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.