Opłaty i wykaz dokumentów

Wysokość opłat  za studia I, II i III stopnia

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia za rok akademicki na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów wynosi:


Wydział Rehabilitacji

1. Fizjoterapia I stopnia: 3750 euro,

2. Fizjoterapia II stopnia: 3190 euro,

3. Fizjoterapia jednolite magisterskie: 4300 euro,

4.Pielęgniarstwo I stopnia: 3750 euro,

5. Terapia zajęciowa: 4200 euro,

6. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Wychowania Fizycznego

1. Wychowanie Fizyczne I stopnia: 3250 euro,

2. Wychowanie Fizyczne II stopnia: 2610 euro,

3.Sport I stopnia: 3250 euro,

4. Sport II stopnia: 3250 euro,

5. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Turystyki i Rekreacji

1. Turystyka i Rekreacja I stopnia: 2420 euro,

2.Turystyka i Rekreacja II stopnia: 1990 euro,

Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłatę za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej na studia cudzoziemcy wnoszą na zasadach ogólnych, określonych odrębnie.


Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.


Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez AWF oraz wypełniają oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów ( do pobrania).

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez AWF.
Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.


Wymagane w rekrutacji dokumenty należy złożyć osobiście w Zespole ds. rekrutacji AWF pok. 64 (w godz. 10.00 - 14.00).  Nie przyjmujemy dokumentów wysłanych drogą mailową. Nie należy ich również wgrywać do systemu rekrutacyjnego. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji,

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Oryginał świadectwa, opatrzony apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Ważny paszport potwierdzający tożsamość kandydata,

Ważna wiza, karta czasowego lub stałego pobytu.

Ważna Karta Polaka,

Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

(nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym ). Http://certyfikatpolski.pl/

Dowód ubezpieczenia (np. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków,

1 kolorowa aktualna fotografia papierowa i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do SER,

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Oświadczenie cudzoziemca  obywatela  UNII EUROPEJSKIEJ

Wymagane przez AWF wpłaty (opłata za pierwszy rok studiów i ELS),


Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają oświadczenie cudzoziemca – posiadacza ważnej Karty Polaka - do pobrania

W przypadku kandydatów niepełnoletnich zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych- do pobrania 

Zgoda na przesłanie danych do konsulatu, ambasady, urzędu wojewódzkiego na przesłanie zaświadczenia o studiowaniu do celów legalizacji pobytu na terytorium Polski - do pobrania 

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Studia II stopnia

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez AWF oraz wypełniają oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów ( do pobrania).

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez AWF.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.


Wymagane w rekrutacji dokumenty należy złożyć osobiście w Zespole ds. rekrutacji AWF pok. 64 (w godz. 10.00 - 14.00).  Nie przyjmujemy dokumentów wysłanych drogą mailową. Nie należy ich również wgrywać do systemu rekrutacyjnego. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji,

Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER,

Oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuacji kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

Oryginał świadectwa, opatrzony apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Ważny paszport potwierdzający tożsamość kandydata,

Ważna wiza, karta czasowego lub stałego pobytu.

Ważna Karty Polaka,

Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, (nie dotyczy posiadaczy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym )

Dowód ubezpieczenia (np. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków,

1 kolorowa aktualna fotografia papierowa i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do SER,

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

Oświadczenie cudzoziemca  obywatela  UNII EUROPEJSKIEJ,

Wymagane przez AWF wpłaty (opłata za pierwszy rok studiów i ELS),

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają oświadczenie cudzoziemca – posiadacza ważnej Karty Polaka - do pobrania  

 
 

Zgoda na przesłanie danych do konsulatu, ambasady, urzędu wojewódzkiego na przesłanie zaświadczenia o studiowaniu do celów legalizacji pobytu na terytorium Polski - do pobrania 

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości- lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.