Dokumenty i opłaty

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie SER. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów (po dokonaniu rejestracji on-line) składają wszystkie wymagane dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych, w terminach wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji na studia lub z pominięciem terminów rekrutacji (jeśli podejmują studia na zasadzie odpłatności) – szczegółowe informacje w Biurze Rekrutacji gmach główny pok. 64.

1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z indywidualnego konta – SER) podpisane przez kandydata, w kwestionariuszu należy podać adres do korespondencji na terenie RP.

2. Kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu.

3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (na zasadzie odpłatności) składają podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie z pominięciem terminów rekrutacji.

4. Dowód potwierdzający znajomość języka polskiego oraz kserokopia tego dokumentu.

5. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kserokopia tego dokumentu (nie dotyczy osób z ważną Kartą Polaka).

6. W przypadku podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich dokument potwierdzający taką możliwość oraz jego kserokopia (np. ważna Karta Polaka, dokument zezwalający na stały pobyt wraz z decyzją).

7. Dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I bądź II stopnia uprawniający do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany oraz kserokopia.

Dokumenty wydane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone Apostille.

8. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy w Polsce (formularz skierowania ) do lekarza.

9. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata).

10. Ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach (art. 25) Kandydat jest zobowiązany posiadać wjeżdżając na teren RP na dany rok akademicki wraz z oświadczeniem o kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres kształcenia (nie dotyczy posiadaczy Karty Polaka).

11. W przypadku podejmowania studiów przez osoby niepełnoletnie należy przedstawić zgodę rodziców na podjęcie czynności rekrutacyjnych i kształcenia – wymagana jest zgoda notarialna (do pobrania).

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego ( lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.).

W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.


Wysokość opłat  za studia

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia za rok akademicki na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów wynosi:


Wydział Rehabilitacji

1. Fizjoterapia I stopnia: 3750 euro,

2. Fizjoterapia II stopnia: 3190 euro,

3. Fizjoterapia jednolite magisterskie: 4300 euro,

4.Pielęgniarstwo I stopnia: 3750 euro,

5. Terapia zajęciowa: 4200 euro,

6. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Wychowania Fizycznego

1. Wychowanie Fizyczne I stopnia: 3250 euro,

2. Wychowanie Fizyczne II stopnia: 2610 euro,

3.Sport I stopnia: 3250 euro,

4. Sport II stopnia: 3250 euro,

5. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Turystyki i Rekreacji

1. Turystyka i Rekreacja I stopnia: 2420 euro,

2.Turystyka i Rekreacja II stopnia: 1990 euro,

Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłatę za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej na studia cudzoziemcy wnoszą na zasadach ogólnych, określonych odrębnie.


Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.