Dokumenty i opłaty

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów  składają wszystkie wymagane dokumenty, w Biurze Rekrutacji gmach główny pok. 64.

1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z – SER) w kwestionariuszu należy podać adres do korespondencji na terenie RP.

2. Zaświadczenie znajomości języka polskiego.

3. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ważna Karta Polaka, lub dokument zezwalający na stały pobyt wraz z decyzją).

5. Dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów.

6. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy – zaświadczenie wydane w Polsce.

7. 1 aktualna fotografia

8. Dowód opłaty za ELS (22 zł ).

9. Ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach (art. 25) Kandydat jest zobowiązany posiadać wjeżdżając na teren RP (nie dotyczy posiadaczy Karty Polaka).

W przypadku podejmowania studiów przez osoby niepełnoletnie należy przedstawić zgodę rodziców na podjęcie czynności rekrutacyjnych i kształcenia – wymagana jest zgoda notarialna (do pobrania).

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego ( lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.).

W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.


Wysokość opłat  za studia

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia za rok akademicki na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów wynosi:


Wydział Rehabilitacji

1. Fizjoterapia I stopnia: 3750 euro,

2. Fizjoterapia II stopnia: 3190 euro,

3. Fizjoterapia jednolite magisterskie: 4300 euro,

4.Pielęgniarstwo I stopnia: 3750 euro,

5. Terapia zajęciowa: 4200 euro,

6. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Wychowania Fizycznego

1. Wychowanie Fizyczne I stopnia: 3250 euro,

2. Wychowanie Fizyczne II stopnia: 2610 euro,

3.Sport I stopnia: 3250 euro,

4. Sport II stopnia: 3250 euro,

5. Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

Wydział Turystyki i Rekreacji

1. Turystyka i Rekreacja I stopnia: 2420 euro,

2.Turystyka i Rekreacja II stopnia: 1990 euro,

Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłatę za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej na studia cudzoziemcy wnoszą na zasadach ogólnych, określonych odrębnie.


Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.