Rekrutacja cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Pamiętaj, że jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich.

Cudzoziemcy, kandydaci zakwalifikowani na studia w AWF składają dokumenty w Zespole ds. rekrutacji (ul. Marymoncka 34; budynek główny, pokój nr 64).

Ponadto należy złożyć niezbędne oświadczenie w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie (lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną) ZGODA OBOJGA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA PODJECIE STUDIÓW W AWF - do pobrania.

Należy okazać akt urodzenia kandydata (w przypadku opiekunów prawnych kopię postanowienia sądu w sprawie opieki lub władzy rodzicielskiej).

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 z póź. zm.) cudzoziemcy, którzy posiadają wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.