Rekrutacja cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Pamiętaj, że jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich. Kandydaci zakwalifikowani na studia w AWF składają dokumenty w zespole ds. rekrutacji (ul. Marymoncka 34; budynek główny, pokój nr 64). Ponadto należy złożyć niezbędne oświadczenie w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie (lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną) zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w AWF - do pobrania. .